Андрей Смирнов
Время чтения: ~27 мин.
Просмотров: 0

Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit) Fizik Tedavi ve Egzersizleri

Ana sayfaHaberler Saрlэk

Aqua terapi, yani su iзi egzersizleri fizik tedavide цnemli rol oynuyor. Uzmanlara gцre, suda yapэlan egzersiz, karada yapэlandan daha avantajlэ.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanэ Dr. Elзin Aykutoрlu, su iзi egzersizlerin gьnьmьzde fizik tedavinin цnemli bir parзasэ haline geldiрini sцyledi. ?Su, derinliрine gцre artan oranda hastanэn aрэrlэрэnэ azaltэyor. Suyun kaldэrma kuvveti ekleme yьk binmesini цnlьyor ve eklemi zorlamadan aktif egzersiz yapmayэ kolaylaюtэrэyor? diyen Aykutoрlu, su iзi basэncэn, цdemi azalttэрэnэ ve toplardamarlardan kanэn kalbe dцnьюьne yardэmcэ olduрunu vurguladэ.

Suyun rehabilitasyon programэ sэrasэndaki yaralanma riskini azalttэрэnэ, kaslarэ gevюettiрini ve hastayэ rahatlattэрэnэ belirten Dr. Elзin Aykutoрlu, ?Su iзi egzersizlerinde hastalara farklэ pozisyonlarda egzersiz yaptэrэlabiliyor. Ayrэca su iзi egzersizler, kardiyak kapasiteyi ve denge ve koordinasyonu artэrэr. Tьm bu avantajlarэ nedeniyle birзok durumda tercih edilen bir egzersiz юeklidir? dedi.

KЭMLER YARARLANABЭLЭR?

Aykutoрlu’nun verdiрi bilgiye gцre su iзi egzersizler цzellikle bel aрrэlarэ, ankilozan spondilit, fibromiyalji, spor yaralanmalarэ, kalзa-diz protez ameliyatэ sonrasэ, kalзa ve diz eklem kireзlenmesi, omuzda hareket kэsэtlэlэрэ, eklem ve yumuюak doku zorlanmalarэ ile felз geзiren hastalara tavsiye ediliyor. Su korkusu bulunanlar, kontrol altэna alэnmamэю kalp ve solunum yetmezliрi, bцbrek yetmezliрi, kontrol altэna alэnamayan epilepsi, enfeksiyon, yьksek ateю, mesane ve baрэrsak fonksiyon bozukluрu ile aзэk yarasэ bulunan hastalara ise цnerilmiyor.

SU ЭЗЭ EGZERSЭZLERЭ ЭLE RAHATLAYIN!

Su iзinde; germe, kuvvetlendirme, denge ve yьrьme egzersizleri ve dayanэklэlэk egzersizleri yapэlabiliyor. Egzersizler sэrasэnda suyun sэcaklэрэnэn 26-33 derece olmasэ gerekiyor. Su iзinde ayakta kalmayэ ve yьrьmeyi kolaylaюtэrэcэ ve egzersiz yapmaya yardэmcэ simit- boyunluk- kemer?yьzme barlarэ- цzel eldivenler ve hidro ton botlar gibi yardэmcэ ekipman kullanэlabiliyor.

SU ЭЗЭ EGZERSЭZLERЭ NELER?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanэ Dr. Elзin Aykutoрlu, su iзi egzersizlerini юцyle anlattэ:

1. Su iзinde yьrьme: Цne-arkaya?yanlara yьrьyью yapэlэr. Bacaklarэ karэna зekerek yьksek adэmla yьrьyью yapэlэr. Kollar ve bacaklar зapraz yapэlarak ve цne arkaya aзэlarak yьrьyью yapэlэr. Su iзinde dik durabilmek iзin цzel bel kemeri kullanэlэr, hafif geriye eрilerek baю dik, зene yukarэda, omuzlar kalзalarэn tam ьstьnde, karэn sэkэ (ancak nefes tutulmaz) ve kalзalar sэkэ tutulur.

2. Su iзinde bisiklet зevirme: Havuzun kцюesine yaslanэlэr ve yarэ yatay pozisyonda su iзinde bisiklet зevrilir.

3. Su iзinde oturma: Sandalyede oturuyormuю gibi oturulur ve diz bьkьlьp topuk kalзaya doрru зekilir.

4. Eklemler iзin: Kollarэ зalэюtэrmak iзin su omuz seviyesinde, bacaklarэ зalэюtэrmak iзinse gцvde seviyesinde olmalэ.

Omuz iзin: Omuzlar su iзinde sэrayla цne- arkaya- yana kaldэrэlэr, iзe ve dэюa dцndьrьlьr.

Dirsek iзin: Dirsekler su iзin aзэlэp kapatэlэr, itilip зekilir.

KAPAT [X]

Kalзa iзin: Elle havuz kenarэndan destek alэnarak su iзinde ayakta durulur. Kalзalar sэrayla цne-arkaya-yana kaldэrэlэr, iзe ve dэюa dцndьrьlьr. Havuzun kцюesine yaslanэlэp su iзinde bisiklet зevrilir.

Diz iзin: Elle havuz kenarэndan destek alэnarak su iзinde ayakta durulur. Su iзinde mini зцmelme yapэlэr. Sonra diz bьkьlьr ve topuk kalзa arkasэna yaklaюtэrэlэr.

Ayak bileрi iзin: Elle havuz kenarэndan destek alэnarak su iзinde ayakta durulur. Sэrayla topuk ьstьnde ve parmak ucunda durulur ve ayak bilekleri dцndьrьlьr.

5. Karэn ve gцvde iзin: Sэrt arkasэndaki kaslarэ gьзlendirmek iзin yьzьstь yьzьlьr. Su iзinde ayakta durulurken karэn kaslarэ kasэlэ tutulur ve bэrakэlэr. Bu sэrada nefes tutulmaz. Aynэ egzersiz kol ve bacak hareketleriyle birleюtirilir.

Memurlar.Net’i Instagram‘dan takip etmek iзin tэklayэnэz

Mobil Uygulamamэz Android ve iOS’da hemen indirin!

image image

Bu Habere Tepkiniz

Menİsküsler dizin iç ve dış yanında olmak üzere diz eklemini besleyen ve günlük yaşam aktivitelerinde,spor aktivitelerinde kuvvetin absorbe edilmesini sağlayan yapılardır. Aşırı kilo, spor aktiviteleri, yaş ile birlikte menisküsler yaralanarak menisküs dejenerasyonu veya menisküs yıtığına neden olur. Menisküs yaralanmasına bağlı yapılan aktiviteler kısıtlanıp, diz ağrısına neden olur.

Bu yazımızda menisküs nedir, menisküs yaralanması , menisküs yırtığı, menisküs ameliyatı, menisküs ameliyatı olmalımıyım?,  menisküs ameliyatı sonrası tedavi programı, ameliyatsız menisküs yırtığı tedavisi, menisküs yırtığı egzersizleri ve menisküs yaralanması hakkında bilmeniz gereken her şeye ulaşabilirsiniz.

MENİSKÜS NEDİR ?

Diz eklemi yandaki şekilde olduğı gibi 3 kemiğin birleştiği yapıdır.  Menüsküsler dizimizin içerisinde iç ve dış menüsküs olmak üzere kıkırdak oluşan yapılar olup menüsküsler vücutta aşağıdaki fonksiyonları yerine getirir:

 • yük iletiminde,
 • şokun tamponlanmasında,
 • eklem bütünlüğünün korunmasında,
 • aşırı fleksiyon ve ekstansiyonun engellenmesinde,
 • kıkırdak beslenmesi
 • eklem yüzey sürtünmesinin azaltılmasında vazgeçilmez rollere sahiptirler.

Biomekanik çalışmalar menüsküslerin %40-90’a varan oranlarda yüklenmeyi eklemin karşı yüzeyine ilettiğini göstermiştir. Tedavi amacıyla menisküslerin çıkarılması ,kısa dönemde rahatlama sağladığı halde uzun dönemde gelişen dejeneratif(yıpranmalar) değişiklikler rahatsızlığı arttırmaktadır. Menisküs dizdençıkarıldığı zaman temas alanı % 40 oranında azalmaktadır.

MENİSKÜS ANATOMİSİ

Menisküs tibial kondil üzerine oturmuş fibrokartilaj yapılardır.Menisküsler önemli taşıyıcı destek yapılardır ve medialde %50 lateralde ise %70 oranında yükü bölerek eklem kıkırdağına temas basıncını azaltır. Dizin en önemli ikincil stabilizötörüdür. Diz ekleminde besleyici ve kaydırıcı özellikleri vardır.Medial menisküs ‘C’ şeklinde ve posteriorda daha kalındır.Lateral menisküs ‘O’ şeklinde kalınlığı boyunca eşittir.Medial menisküsün kalın olan periferik kenarı eklem kapsülüne ve ligamentum kollaterale tibaleye yapışıktır.Bundan dolayı dış menisküse oranla daha az hareket eder ve travmaya daha açıktır.Lateral menisküs ise daha küçük ve daha hareketli olup, eklem yüzeyi olarak daha fazla alan kaplar.Kapsülle anatomik bağlantısı olmadığı için rotasyon yapabilir, mekanik zorlanmalara daha az maruz kalır.Dize yük bindiğinde menisküsler üçgen yapıları nedeni ile perifere doğru itilir.Her iki menisküs önden transvers ligament sayesinde birbirine bağlanırlar ve bu bağlantı sayesinde femurun tibia üzerinde kayması sırasında birlikte hareket ederler.Menisküsler büyük kısmı avasküler olmasına rağmen aktif bir dokudur.Menisküsler kanlanmasında lateral ve medial genikulat arter esastır,bunlarla periferik kapsül ve ön yüz beslenir.Orta genikulat arter ise menisküs posterior yüzünün kanlanmasından sorumludur.Vasküler penetrasyon iç menisküsün %10-30 ‘una, dış menisküsün %10-25 ‘ine kadar yayılır.

Lokalizasyona göre kanlanma : -Red-red zon(Kanlanmanın olduğu meniskosinovyal birleşme yerinden 0-3mmlik bölge) -Red-white zon(Kanlanmanın kısmen olduğu ve meniskosinovyal köşeden 3-5mm’lik alan) -White-white zon(kanlanmanın olmadığı avasküler alanlar) Menisküs yokken yük taşıma alanı 2cm2;menisküs varlığında ise 6cm2 olarak ölçülmüştür.

MENİSKÜS YIRTIĞI NEDİR ?

Özellikle sporcularda sık görülen  menisküs yırtığı genellikle dizin dönmesi veya ani yön değiştirmeyle menisküsü yukarıdan ve aşağıdan kaplayan kemiklerin farklı yönlere kaymasıyla menisküs sıkışır ve menisküs yırtıkları oluşur. Yaşlılarda menisküs yırtığı menisküsün beslenmesinin azalması dolayısıyla daha basit yaralanmalar ile de oluşabilir.

Menisküslerden medial menisküs daha az hareketli olmasında dolayı daha fazla strese maruz kalır ve medial menisküs yırtığı daha sık gözlemlenir.

MENiSKÜS BELİRTİLERİ NELERDİR ?

 • diz eklem iç yan çizgisi

  Menisküs yaralanması 2 şekilde gerçekleşmektedir. Menisküste dejenerasyon ( menisküsün normal yapısının hasarı) ve menisküs yırtığıdır. Menisküs belirtileri menisküs yaralanmasının şekline göre farklılık gösterir.

 • Menisküs yırtığında yaralanmayı takiben dizin iç veya dış eklem kenarı çizgisi boyunca ağrı hissedilir.
 • Bir çok hastada menisküs belirtisi olarak dizini bükme ve dizini düzleme hareketi sırasında dizde ağrı hissedilir.
 • Menisküs yaralanması sonrası dizde tıkırtı , dizde kilitlenme veya  dizde zayıflık hissedilir.
 • diz dış yan eklem çizgisi

  Diz çevresinde menisküs hasarına bağlı şişlik menisküs yırtığı belirtisi olup genellikle yaralanmaya bağlı dizin iç veya dış eklem çizgisine dokunulmayla ağrı menisküs yırtığı belirtisidir.

MENİSKÜS AĞRISI NASIL GEÇER ?

Menisküs ağrısı  menisküs yırtığı veya menisküs hasarına bağlı gelişir. Menisküs ağrısında menisküs yırtığının tipi, menisküs yırtığının yerleşimi, menisküs yırtığı veya dejenerasyon seviyesi, hastanın yaşı ve aktivite seviyisi belirler.

Menüsküs yaralanmasına bağlı menisküs ağrısının tedavisinde herzaman öncelik ameliyatsız tedavi yani konservatif tedavidir.

Menisküs tedavisinin hedefi mümkün olduğunca menisküs dokusunu koruyarak klinik semptomlara ve menisküs yırtığına yönelik tedavi yapmaktır. Menisküs tedavisinde  ödem ve ağrının tedavisinin yanında, dikkatli kuvvetlendirme egzersizleri menisküsün iyileşmesini sağlamaktadır.

MENİSKÜS YIRTIĞINDA VEYA HASARINDA MENİSKÜSÜN DOĞRU ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLMESİ MENİSKÜSÜN İYİLEŞMESİNİ SAĞLAMAKTA veya AMELİYAT OLMADAN SPOR AKTİVİTELERİNE GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLAMAKTADIR. MENİSKÜS AMELİYATI HER NEKADAR BASİT OLSADA AMELİYAT İLE DİZE UYGULANAN MÜDAHALELER KİREÇLENMEYE NEDEN OLMASI DOLAYISIYLA TAVSİYEMİ DIŞIDIR.

AMELİYATSIZ MENÜSKÜS TEDAVİSİ

Dizde ki ağrılarınız sebebi menüsküs yırtığı veya menisküs dejenerasyonundan dolayı ise en son düşünmeniz gereken seçenek menisküs ameliyatıdır. Dizdeki menüsküs yırtığı veya menisküs dejenerasyonu sonrası ilk denenmesi gereken tedavi konservatif (ilaç ve fiziktedavi) olup eğer ağrılarınız da azalma olmuyorsa ve menüsküs ağrıları yaşam kalitenizi ciddi bir şekilde etkiliyorsa menüsküs ameliyatını düşünebilirsiniz.

Menisküs yaralanması veya menüsküs yırtığı sonrası diz ağrısı için ilk 4 gün mümkün olduğunca ayakta kalmamalısınız, her 2 saatte bir dizinize 15 dakika buz uygulaması ağrı ve şişliğin azalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca aşağıdaki egzersizleri günde 2 defa 10 tekrardan 3 set yapmalısınız.

İlk 1 haftadan sonra aşağıdaki egzersizleri haftada en az  2-3  kez 10 tekrar 3 set halinde yapmalısınız. Menüsküs Egzersizleri:

NEZAMAN MENİSKÜS AMELİYATI OLMALIYIM ?

Menüsküs hasarı veya menüsküs yırtılması sonucu diz ve çevresinde ağrılar azalmamışsa , menüsküsteki kıkırdak dokuda hasar varsa ve diz hareketleri esnasında (yürüyüşte,oturmadan ayağa kalmada, merdiven inip çıkmada) dizde kilitlenmeler oluşuyorsa menüsküs ameliyatı şarttır. Ancak Menüsküs yırtığının ciddiyetine bağlı menüsküs ameliyatları farklılık göstererek tedavi süresi ve programı değişir.

Menisküs yırtığına bağlı menisküs ameliyatı ; menisküs tamiri ve menisektomi olarak iki farklı biçimde yapılmaktadır.

Menisektomi Nedir ?

Menisküs yırtığına bağlı yırtığın boyutu ölçüsünde menisküsün bir parçasının veya daha büyük bir oranının artroskopi ile çıkarılmasına menisektomi denir.

Sporcularda çıkartılan menisküsün boyutuna göre menisküs fiziktedavisi 2 ila 6 hafta arasında sürmektedir.

Menisektomi sonrası fiziktedavi ve rehabilitasyon programı aşağıdaki gibidir :

FAZ I – Akut Faz (0-2 hafta)

Amaç: *ağrı, enflamasyon ve ödemi azaltmak

 • *tama yakın ROM
 • *quadriseps kas aktivitesini iyi hale getirmek
 • *aktif ekstansiyon yetmezliği olmayan düz bacak kaldırma

Tedavi: *buz uygulaması (ilk 48 saat her saat başı 15 dk , sonrasında günde toplam 5-6 kez) *tolere edebildiği kadar yük vererek yürüme *duvarda ve yerde topuk kaydırma *quadriseps izometrik egzersizler *ayak bileği pompalama egzersizi *patella mobilizasyonu *mini squat(3.günden itibaren) *kalça çevresi izometrik egzersizleri 4 yönlü (ekstansiyon kaybı olmadan) *ayak bileği lastik egzersizleri

FAZ II- Geçiş Fazı (2-4 hafta)

Amaç: *kas kuvveti ve enduransın arttırılması *ağrısız ROM ile tam yük vererek hareket *fonksiyonel aktivitelere dönüş *propriosepsiyonda artış

FAZ III- İleri Aktivite Dönemi(Spora Dönüş 4-6 hafta)

Amaç:*spora/fonksiyonel aktiviteye dönüş için hazırlık

*kas kuvveti,propriosepsiyon ve enduransın artırılması

Tedavi:

MENÜSKÜS TAMİRİ NEDİR ?

Menisküs yırtığı sonucu menisküs ameliyatında menisküsün yırtık parçasının dikilmesi işlemine menisküs tamiri denir.

Menisküs Tamiri Sonrası Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon

FAZ I- Maksimum Koruma Dönemi (0-4hf) Amaç: ağrı ve enflamasyonu azaltmak               tamir edilen dokuyu korumak               0-90 derece EHA kazanmak Menisküs Tamiri Tedavisi 

 • FAZ II-Orta Koruma Dönemi(5-10hf) Amaç: 
 • EHA da artış güçlendirme programında ilerleme propriyosepsiyon
 • Menüsküs Tedavisi

FAZ III-Güçlendirme Dönemi(11-15hf) Amaç:

 Tam ve ağrısız eklem hareket açıklığı  Güç ve dayanıklılığın arttırılması  Spora hazırlık

Menisküs Tedavisi

FAZ IV-Spora Dönüş Yapılan spora yönelik egzersizler

MENİSKÜS DİZ GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİ

Menisküs ameliyatı sonrası ilk 2 haftalık egzersiz programı

RANDEVU ve İLETİŞİM

UZMAN SPOR FİZYOTERAPİSTİ MUHAMMED BÜYÜKDEMİR

tedavihareketleri@gmail.com

Fibula ve tibia alt bacağın iki uzun kemiğidir. Fibula veya baldır kemiği, bacağın dışında bulunan küçük bir kemiktir. Tibia veya shinbone, ağırlık taşıyan kemiktir ve alt bacağın içindedir.

Fibula ve tibia diz ve ayak bileği eklemlerinde birleşir. İki kemik, ayak bileği ve alt bacak kaslarını stabilize etmeye ve desteklemeye yardımcı olur.

Bir fibula kırığı, fibula kemiğindeki bir kopuşu tanımlamak için kullanılır. Yüksek bir sıçramanın ardından ya da bacağın dış tarafına herhangi bir etkiden sonra iniş gibi zorlayıcı bir etki kırığa neden olabilir. Bir bileğin yuvarlanması veya burkulması bile, bir kırığa yol açabilen fibula kemiğine baskı uygular.

Fibula kırığı tipleri

Fibula kırıkları, kemiğin herhangi bir noktasında meydana gelebilir ve ciddiyet ve tipte değişiklik gösterebilir. Fibula kırığı tipleri şunları içerir:

 • Lateral malleol kırıkları, fibula ayak bileğinde kırıldığında ortaya çıkar.
 • Fibula başı kırıkları fibulanın üst ucunda dizde görülür.
 • Avülsiyon kırıkları, kemiğin ana kısmından bir tendon veya ligamana bağlı küçük bir kemik parçası çekildiğinde ortaya çıkar.
 • Stres kırıkları, fibula’nın, koşu veya yürüyüş gibi tekrarlayan stres sonucu yaralandığı bir durumu tanımlar.
 • Fibular şaft kırıkları, bölgeye doğrudan darbe gibi bir yaralanma sonrasında fibula’nın orta kısmında görülür.

Bir fibula kırığı birçok farklı yaralanmaya bağlı olabilir. Sıklıkla bir rulo ayak bileği ile ilişkilidir, ancak aynı zamanda garip bir iniş, bir düşüş veya dış alt bacağına ya da ayak bileğine doğrudan bir darbe neden olabilir.

Fibula kırıkları sporda, özellikle de koşma, atlama veya futbol, ​​basketbol ve futbol gibi hızlı yön değişikliklerini içerenler için yaygındır.

belirtiler

Ağrı, şişme ve hassasiyet, kırık bir fibulada en sık görülen belirtilerden ve semptomlardan bazılarıdır. Diğer belirtiler ve semptomlar şunlardır:

 • Yaralanan bacağın ağırlığını taşıyamaması
 • Bacakta kanama ve morarma
 • Görünür deformite
 • Ayakta uyuşma ve soğukluk
 • Dokunuşa İhale

Teşhis

Bacaklarını yaralayan ve herhangi bir belirtileri olan kişiler, teşhis için bir doktora başvurmalıdır. Teşhis işlemi sırasında aşağıdaki adımlar oluşur:

 • Fizik muayene: Kapsamlı bir muayene yapılacak ve doktor dikkat çekici deformiteleri arayacaktır.
 • X-ışını: Bunlar kırığı görmek ve bir kemiğin yerinden edilmiş olup olmadığını görmek için kullanılır.
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Bu test tipi daha ayrıntılı bir tarama sağlar ve iç kemiklerin ve yumuşak dokuların ayrıntılı resimlerini üretebilir

Kemik taramaları, bilgisayarlı tomografi (BT) ve diğer testler daha kesin tanı koymak ve fibula kırığının şiddetini değerlendirmek için istenebilir.

tedavi

Bir fibula kırığı tedavisi değişebilir ve molanın ne kadar şiddetli olduğuna büyük ölçüde bağlıdır. Bir kırık açık veya kapalı olarak sınıflandırılır.

Açık kırığı (bileşik kırığı)

Açık bir kırıkta, ya kemiğin ciltten sarkması ve görülebilmesi ya da derin bir yara, kemiği ciltten açığa çıkarır.

Açık kırıklar genellikle düşme veya motorlu taşıt çarpması gibi yüksek enerjili bir travma veya doğrudan darbenin sonucudur. Bu tip kırıklar, yüksek enerjili büküm tipi yaralanma gibi dolaylı olarak da ortaya çıkabilir.

Bu tür kırıklara neden olmak için gerekli olan kuvvet, hastaların genellikle ek yaralanmalar alacağı anlamına gelir. Bazı yaralanmalar potansiyel olarak yaşamı tehdit edebilir.

Doktorlar açık fibula kırıklarını derhal tedavi edecek ve diğer yaralanmalara bakacaktır. Enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler uygulanacaktır. Gerekirse bir tetanos atışı da verilecektir.

Yara iyice temizlenir, incelenir, stabilize edilir ve iyileşir, böylece iyileşebilir. Kırılmayı stabilize etmek için açık redüksiyon ve plak ve vidalarla internal fiksasyon gerekebilir. Kemikler birleşmiyorsa, iyileşmeyi desteklemek için bir kemik grefti gerekebilir.

Kapalı kırık (basit kırılma)

Kapalı bir kırıkta kemik kırılır, ancak cilt sağlam kalır.

Kapalı kırıkların tedavisinin amacı, kemiği yerine koymak, ağrıyı kontrol etmek, iyileşmek için kırık zamanını vermek, komplikasyonları önlemek ve normal fonksiyonu sağlamaktır. Tedavi bacağın yükselmesiyle başlar. Acıyı hafifletmek ve şişmeyi azaltmak için buz kullanılır.

Cerrahiye gerek yok ise, koltuk değnekleri hareketlilik için kullanılır ve iyileşme gerçekleşirken bir küme, dökme veya yürüyüş botu tavsiye edilir. Alan iyileştikten sonra, bireyler fiziksel bir terapist yardımıyla zayıflamış eklemleri gerebilir ve güçlendirebilir.

Bir hasta isterse iki ana ameliyat tipi vardır:

 • Kapalı redüksiyon, kırığın yerinde bir insizyona gerek kalmadan kemiği orijinal konumuna geri hizalamayı gerektirir.
 • Açık redüksiyon ve internal fiksasyon, kırık kemiği plaka, vida ve çubuk gibi donanım kullanarak orijinal pozisyonuna yansıtır.

Ayak bileği iyileşme süreci tamamlanana kadar bir döküm veya kırık botun içine yerleştirilecektir.

Rehabilitasyon ve fizik tedavi

Birkaç hafta boyunca bir alçıda veya atelde kaldıktan sonra, çoğu insan bacağının zayıf olduğunu ve eklemlerinin sert olduğunu fark eder. Çoğu hasta, bacaklarının tam güç ve esnekliğe kavuşmasını sağlamak için bazı fiziksel rehabilitasyon gerektirecektir.

Fiziksel bir terapist, en iyi tedavi planını belirlemek için her bir kişiyi bireysel olarak değerlendirir. Terapist, bireyin durumunu değerlendirmek için birkaç ölçüm yapabilir. Ölçümler şunları içerir:

 • Hareket açıklığı
 • kuvvet
 • Cerrahi skar dokusu değerlendirmesi
 • Hasta nasıl yürür ve ağırlık taşır
 • Ağrı

Fizik tedavi genellikle ayak bileği güçlendirilmesi ve hareketlilik egzersizleri ile başlar. Hasta, yaralı bölgeye ağırlık vermek için yeterince güçlü olduğunda, yürüme ve adım atma egzersizleri yaygındır. Denge, yardımsız yürüyebilme yeteneğini yeniden kazanmanın hayati bir parçasıdır. Wobble board egzersizleri denge üzerinde çalışmak için harika bir yoldur.

Birçok kişiye, iyileşme süreciyle ilgili daha fazla yardım için evde yapabilecekleri egzersizleri verilir.

Uzun vadeli kurtarma

Bir doktor tarafından denetlenen uygun tedavi ve rehabilitasyon, kişinin tam güç ve hareket yeniden kazanma şansını arttırır. Gelecekte fibula kırıklarını önlemek için, yüksek riskli sporlara katılan bireyler uygun güvenlik ekipmanlarını giymelidir.

İnsanlar kırılma riskini şu şekilde azaltabilir:

 • Uygun ayakkabı giymek
 • Süt, yoğurt ve peynir gibi kalsiyum açısından zengin gıdalarla dolu bir diyetin ardından kemik gücünü oluşturmaya yardımcı olur.
 • Kemikleri güçlendirmeye yardımcı olmak için ağırlık taşıyan egzersizler yapmak

Olası komplikasyonlar

Kırık fibulalar tipik olarak başka problemlerle iyileşmez, ancak aşağıdaki komplikasyonlar mümkündür:

 • Dejeneratif veya travmatik artrit
 • Ayak bileğinde anormal deformite veya kalıcı sakatlık
 • Uzun süreli ağrı
 • Ayak bileği ekleminin çevresindeki sinir ve kan damarlarına kalıcı hasar
 • Ayak bileği çevresindeki kaslarda anormal basınç artışı
 • Ekstremitenin kronik şişmesi

Fibulaların çoğunun herhangi bir ciddi komplikasyonu yoktur. Birkaç haftadan birkaç aya kadar, çoğu hasta tam iyileşme gösterir ve normal aktivitelerine devam edebilir.

 Font Büyüt   Sıfırla   Font Küçüt 

El bileği 8 adet küçük kemik ve önkoldaki iki kemiğin eklemleşmesinden oluşmuş bir yapıdır. El bileği kemikleri birbirlerine sıkı bağlar ile bağlanır. Bu yapı el bileğinin her yöne rahatça hareket etmesini sağlar El bileği kırıkları genelde kol açık iken el üzerine düşme sonrası oluşur. Trafik kazaları, yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travmalar nedeni ile kırıklar oluşabilir. Yaşlılarda oluşan osteoporoz kemiklerin incelmesine ve daha kırılgan hale gelmesine yol açar. Yaşlı osteoporotik hastalarda daha basit travmalar ile el bileği kırığı oluşabilir. El bileğinin en çok kırılan kemiği radius denen önkol kemiğidir. Kırık oluştuğu zaman el bileğinde ağrı, şişlik, şekil bozukluğu oluşur. (Şekil 1)

Bazen kırık oynamamış şekilde, bazen kemik uçları birbirinden tamamen ayrılmış şekilde olabilir. Bazen kırık çok parçalı ve tamamen yerinden kaymış şekilde olabilir. Tedavi kırık tipine göre değişkenlik gösterir. İlk yapılacak şey el bileğinin sabit bir cisim (karton, tahta vb) üzerine konulup daha fazla oynamasının önlenmesidir. Radyolojik inceleme sonrası kırık saptanır. Gereğinde BT (bilgisayarlı tomografi) incelemesi yapılır. BT incelemesi ile 3 boyutlu olarak kırık parçalarının tespiti yapılabilir. Eklem yüzüne ait kırıklar daha sonraki tedavinin ve gelecekteki sonucun değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ağrının izin verdiği ölçüde duyu ve hareket muayenesi yapılmalıdır. Eğer kırık parçalarından bir kısmı cilt dışına çıkmış ise(açık kırık) enfeksiyon riski artar. Kırık tedavisi tamamlansa bile bu tip kırıkları olanlara bir süre hastanede yatırılarak antibiyotik tedavisi verilmelidir.

 • Kırık düzeltilmesi sonrası dışarıdan skopi kontrolünde pin ile tespiti ve alçı
 • Kırık her iki tarafına konan pinlerin üzerine dışarıdan yerleştirilen materyaller (eksternal fiksatör)  ile tespit
 • Cerrahi olarak açılarak kırık parçalarının düzeltilmesi, sonrasında da plak ve vidalar yardımı ile tespiti yapılabilir.

Eklem içi kırık tespit edilen bazı vakalarda eklem yüzünün değerlendirilmesi için artroskopi kullanılabilir. Özellikle kemik erimesi olan hastalarda ve çok parçalı kırıklarda vücudun başka yerlerinden alınan kemik parçaları(kemik grefti)  kırık hattına yerleştirilerek kırık stabilizasyonu arttırılır ve kaynaması hızlandırılabilir.

Kırık kaynamasını takiben alçı çıkarılır. Alçı çıkarıldıktan sonra hareket kısıtlılığı görülme olasılığı vardır. Fizyoterapi bu dönemde çok faydalıdır. El bileğini kullanma sırasında zorluk, ağrı, şişlik belli süre olur. Bu kişisel faktörlere bağlı değişkenlik gösterir. YOUTUBE VİDEOLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ El bileği parçalı kırık nedeni ile opere edilen hastanın görüşleri El bileği kırıkları

ETİKETLER

El cerrahisi, El cerrahisi ve mikrocerrahi, El cerrahisi doktorları, El cerrahisi olan hastaneler, El cerrahisi nedir, El cerrahisi istanbul, Mikrocerrahi doktorları, el ve mikro cerrahi hastanesi, Karpal tünel, El bileğinde ağrı, El bileği kırıkları, El bileğinde kist, El bileği şişmesi, De quervain, El bileği sinir sıkışması, El sinir hastalıkları, Damar tıkanması, Damar hastalıkları, Parmak kopması, Ganglion, Kistik higroma, Tetik parmak, Kubital tünel, Dupuytren hastalığı, Skafoid kırığı, Kol felçleri, Doğumsal kol felçleri, El bileği artroskopisi, El bileği bağ kopması, Uzuv kopması, El yaralanmaları, Yapışık parmak, Tırnak batması, Elde kireçlenme, Tenisçi dirseği, tendon transferi, El kırıkları, Fazla parmak, Kienböck hastalığı, Kol uzatması, Sinir yaralanmaları, Çekiç parmak, Boksör kırığı, Tendon yaralanması, Kol yaralanmaları, Dirsek hastalıkları, El bileği tendon sıkışması

image

Humerus Kırığı; bilek güreşi, beyzbol vb. spor müsabakalarında çok sık rastlanan bir rahatsızlıktır. Teşhis konulduktan sonra tıbbi bir takım uygulamalar ve tedavi sonrası egzersizlerle sorun büyük ölçüde ortadan kaldırılabilir. Humerus kemiği, dirsek ve omuz arasında bulunan ve kolun kemik yapısını oluşturan bir kemiktir. Birçok farklı nedene bağlı olarak bu sorun ortaya çıkabilir.

Humerus kırıkları üç farklı başlık altında değerlendirilebilir. Kırığın olduğu bölümlere göre bu alanlar gruplandırılmaktadır.

Humerus Kırığı Nedir?

Kırık sonrası fizik tedavi hareketleri ve ek tedavi yöntemleri ile sorun ortadan kaldırılabilir. Üç temel başlık altında incelenmektedir. Bunlar:

Olarak sınıflandırılmaktadır. Sert darbeler, dirsek yönünde yüklenmeler, zorlanmalar ile kırık oluşabilir. Bununla birlikte spor müsabakalarında da çok sık humerus kırıklarına rastlanmaktadır.

Dora Sağlık Bilgi Formu

Humerus Kırığının Sebepleri Nelerdir?

Eskisi gibi fonksiyonlarını sürdürebilmesi için doğru tedavi ve tedavi sonrası uygulamaların yapılması gerekmektedir. Bu sorunun oluşmasında başlıca unsurlar:

Sebepler humerus kırıkları ile sonuçlanabilir. Doğrudan humerus kırığına neden olan en temel unsur, dış etkenlerdir. Kırık bölgesine ve durumuna göre farklı tür tedaviler uygulanabilir.

Humerus Kırığı Görülme Sıklığı ve Risk Grupları

Sorunlar yer almaktadır. Humerus kırkları X – ray ile rahatlıkla teşhis edilebilir. Alçı, atel veya breys gibi tedavi yöntemleri kullanılarak iyileşme sağlanabilir. Hasarın boyutları ve hasta durumuna göre farklı türden tedaviler de uygulanabilir. Bu sorun, top fırlatma, gülle atma, bilek güreşi vb. faaliyetlerde ortaya çıkabilir.

Dora Sağlık Online Randevu

En Son Eklenenler

Gaz – Dışkı Tutamama (Anal İnkontinens)

Ortopedi ve Travmatoloji

Eklem Ağrılarına Hangi Bölüm Bakar

Branşlar

Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации